قوانین بسکتبال را بشناسیم

بسکتبال توسط آقای جیمز نای اسمیت در پاییز سال 1891 توسط جیمز نای اسمیت اختراع شد. این شخص در همان سال قوانینی را برای بسکتبال در نظر گرفت که در کل به دو بخش خطاهای تیمی و شخصی تخصیم بندی می شود که در این جا فقط به خطاهای شخصی می پردازیم.

خطای دبل(Double)

خطای دبل مربوط به دریبلینگ خواهد بود که به 4 قسمت تقسیم می شود.

زمانی که شخص در حال دریبلینگ است توپ دائما میان دست و زمین رد و بدل می شود. وقتی توپ در میان دو دست استراحت داشته باشد شخص مجاز نیست دوباره اقدام به دریبل کند.

شخص مجاز نیست توپ را با دو دست به زمین بزند.

توپ به سه ناحیه ی بالایی،میانی و زیرین تقسیم می شود. در هنگام دریبل شخص مجاز به لمس ناحیه ی زیرین نیست.

شخص مجاز نیست ارتفاع دریبلینگ را از قد خود بالاتر ببرد.

خطای رانینگ(Traveling)

در هنگامی که توپ در دست ماست می توان یک پا را یک یا چند مرتبه تکان دهیم. اما پای دیگر که پیوت(Pivot) نام دارد باید بدون حرکت باشد.

خطای رانینگ مربوط به گام ها خواهد بود که به چند بخش تقسیم می شود.

تکان دادن پای پیوت در هنگام سکون.

انجام لی آپ(Layup) در حال سکون

برداشتن گام اضافی در لی آپ

برداشتن گام های ریز در لی آپ

کشیده شدن پا بیش از 5 سانتی متر بر روی زمین(حتی در هنگام دریبلینگ)

دویدن در هنگام پرتاب اوت

پریدن با توپ و برگشتن روی سطح زمین بدون رها کردن توپ

سه ثانیه

شخص مجاز نیست در هنگام حمله بیش از سه ثانیه در ذوزنقه بماند یا حرکتی نداشته باشد.

پنج ثانیه

شخص مجاز نیست توپ را بیش از 5 ثانیه و بدون دریبل در نزد خود نگه دارد.

خطای شارج(Charge)

شخص مجاز نیست چه در دفاع و چه در حمله شخص دیگری را هل دهد

خطا های دیگر فردی

اگر در هنگام لی آپ یا شوت دست بازیکنی به توپ بخورد خطا صورت گرفته

اگر دست بازیکنی به دست بازیکن دریبل زننده یا شوت کننده برخورد کند خطا صورت گرفته

اگر توپ Airball شده در ذوزنقه توسط همان شخص ریباند شود و دوباره در ذوزنقه اقدام به شوت کند خطا صورت گرفته.

اگر شخصی توپ را به پشت بدنش ببرد و همتیمی اش توپ را از او بگیرد خطا صورت گرفته

شخص مجاز نیست بیش از 5 خطا در زمین انجام دهد.

امید واریم بازی خوب و بدون خطایی را داشته باشید. 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید